Алсын хараа

Аюулгүй байдлын судалгааны чиглэлээр дотооддоо тэргүүлэх , гадаадын судалгааны байгууллагатай өрсөлдөхүйц хүрээлэн болно.

Эрхэм зорилго

Монгол Улсын үндэсний язгуур ашиг сонирхлыг хангах гадаад, дотоод таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх, бодлого, үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэхүйц бодлогын судалгаа, санал дүгнэлт, зөвлөмжөөр хангахад оршино.