Манай улсын үндэсний аюулгүй байдал хэр хангагдсан гэж үзэж байна вэ?