Судалгааны сэдэв
1Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээ
2Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын сургалтын агуулга боловсруулах
3Аюулгүй байдлын орчин үеийн асуудлууд 
4Стратеги судалгааны сэтгүүл
5Макро эдийн засгийн үндсэн тэнцлүүдийн шинжилгээ
6Салбар хоорондын тэнцлийн шинжилгээ, түүнд тулгуурлан зарим хөрөнгө оруулалтын эдийн засгийн үр ашгийг тооцох нь
7Чөлөөт бүс, аж үйлдвэрийн парк, үйлдвэрлэл-технологийн паркийн бодлого, стратегийн харьцуулсан судалгаа
8Тодорхой стратегийн салбаруудад гадаад орноос хараат байдлыг багасгах боломжууд
9Хөрш болон бүс нутгийн улс орнуудын стратегийн шинжтэй эдийн засгийн үйл ажиллагаа, бодлого зохицуулалтууд, Монгол Улсад ирэх нөлөө
10Хил орчмын зарим бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжил, хил дагуух орон нутгийн хөгжлийн бодлого, гадаад харилцааны стратегийн уялдаа
11Монгол Улс-ОХУ-ын хоорондын гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх боломжууд
12Монгол Улсад банк, санхүүгийн салбарын аюулгүй байдлын тулгамдсан асуудлууд 
13Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаа, экспортын стратегийн судалгаа
14Өрийн шинжилгээ
15Нийгмийн сэтгэл зүй, үнэлэмж, ёс суртахуун, үндэсний хэв шинжийн судалгаа
16Ажилгүйдэл, ядуурал, шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулах бодлогын хувилбарууд
17Эрүүл мэндийн салбарын тогтолцоог сайжруулах арга замууд
18Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийгмийн тэнцвэртэй мэдээллийн орчин бүрдүүлэх, эх оронч, үндэсний үзэл санааг дэмжих боломж
19Дотоод дахь хүнс, эмийн аюулгүй байдлыг сайжруулах арга замууд
20Хүн амын хорт хавдрын өвчлөлийн эрсдлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх бодлогын шийдлүүд
21Боловсролын чанар, үр өгөөжийг сайжруулах  арга зам: Үндэсний түүх, хэл, соёл, өв уламжлал, зан заншлаа хадгалж өвлүүлэх, хамгаалж хөгжүүлэх арга замууд
22Монгол Улс дахь шашны байгууллагууд: төрөл хэлбэр, тархалт
23Хот, суурин газар дахь агаарын бохирдлыг бууруулах бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөө
24XIV Далай ламтай холбоотой асуудлууд
25Шүгдэнгийн гаж урсгал: Монголын шашин, улс төрд нөлөөлөх нөлөөлөл
26Эх орноосоо урвахад ноогдуулах хариуцлагад гарсан өөрчлөлт, түүнээс үүдэх эрсдэл
27Олон улсын улс төр, эдийн засаг, геополитикийн өөрчлөлт, дэлхийн шинэ дэг журам 2018 
28БНХАУ-ын хөрш орнуудад явуулж буй гадаад бодлого, “Бүс ба зам” санаачилгын тэлэлт, нөлөө 
29Монгол-Хятадын харилцаанд тулгамдсан асуудлууд: ЭЗК, ЧХХ 
30Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын эдийн засгийн корридор төслийн хүрээнд Монгол Улсад тулгарч буй сорилт, эрсдэл
31“Чөлөөт, нээлттэй Энэтхэг Номхон далай” стратеги ба Монгол Улс  
32ЗХА-ийн аюулгүй байдлын асуудал: “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон улсын хурал 
33БНАСАУ-д ОУХН-ийн зүгээс тавьсан зарим хоригийг сулруулах тухай Монгол Улсын байр суурь, санал 
34Төв Ази, Ойрхи дорнодын аюулгүй байдал, Монгол Улсад ирэх нөлөөлөл
35Гадаадад байгаа иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах бусад улс орны практикууд
36Олон улсын төлөв байдлын өөрчлөлтийн шинжилгээ
37Хөрш орнуудын байгаль орчны бодлого, үйл ажиллагааны Монгол дахь нөлөө, болзошгүй эрсдлүүд
38Бүс нутаг дахь хүрээлэн буй орчны эрсдэл, Монгол Улсад ирэх нөлөө

Similar Posts